Koncept ECDL

O koncepte European Computer Driving Licence (ECDL)

ECDL

Projekt ECDL (v mimoeurópskych krajinách označovaný ako ICDL) vznikol v západnej Európe ako reakcia na problémy spojené s prudkým rozvojom informačných technológií. Bolo potrebné definovať pojem počítačová gramotnosť a stanoviť objektívne minimum znalostí, ktoré človek potrebuje, aby mohol informačné technológie, predovšetkým výpočtovú techniku a jej programové vybavenie, efektívne využívať.

Prínos projektu ECDL spočíva v tom, že predkladá medzinárodne uznávanú, objektívnu, štandardizovanú metódu pre overenie počítačovej gramotnosti pomocou praktických testov.

Úspešní absolventi testovania ECDL získajú doklad o dosiahnutí medzinárodne uznávanej kvalifikácie pre prácu s počítačom - Certifikát ECDL, ktorý je v rámci štátov Európskej únie odporučený a používaný ako štandard základnej počítačovej vzdelanosti. Tento certifikát deklaruje, že jeho držiteľ úspešne absolvoval medzinárodné testy a aktívne zvláda praktické zručnosti pre všestrannú a efektívnu prácu s počítačom. Je určený pre bežných užívateľov, u ktorých sa nepredpokladá predchádzajúce hlbšie vzdelanie ani znalosti z oblasti počítačovej techniky.

GARANCIA KVALITY TESTOVANIA ECDL

Garantmi kvality Certifikátu ECDL a celého konceptu testovania ECDL sú medzinárodné spoločnosti Council of European Professional Informatics Societies(CEPIS) združujúce odborníkov v oblasti počítačových vied a ECDL Foundation (ECDL F) založená v Írsku v roku 1997 za účelom koordinovania, podpory a rozvoja ECDL konceptu. ECDL Foundation je výhradným vlastníkom tohto konceptu vrátane metodiky testovania ECDL, na prevádzku ktorého udeľuje licencie národným profesijným spoločnostiam so vzťahom k informatike združeným v CEPIS. Tieto spoločnosti zodpovedajú za lokalizáciu konceptu ECDL v príslušnom národnom prostredí, stávajú sa tu garantmi kvality testovania ECDL, majú právo akreditovať jednotlivé testovacie strediská, vydávať Certifikáty ECDL a za svoju činnosť zodpovedajú ECDL Foundation. Testy ECDL je možné absolvovať výhradne v testovacích strediskách akreditovaných k tomuto účelu príslušnou informatickou spoločnosťou, a to v ktorejkoľvek členskej krajine ECDL Foundation. Informácie o členských krajinách a kontakty na internetové stránky príslušných národných organizácií nájdete na stránkach ECDL Foundation.

Licenciu na šírenie konceptu ECDL v Slovenskej republike získala Slovenská informatická spoločnosť (SISp), člen IFIP, CEPIS a IT STAR, a to 1. 10. 2003. Slovenská informatická spoločnosť je mimovládna, nezisková stavovská (profesná) organizácia, pokrývajúca oblasti teoretickej i aplikovanej informatiky, softvérového inžinierstva, informačného inžinierstva, vzdelávania v informatike a príbuzné oblasti. Jej základným poslaním je vytvárať predpoklady pre rozvoj informatiky a informačných technologií na Slovensku. Bola založená v roku 1993 po rozdelení Česko-Slovenskej informatickej spoločnosti. Združuje odborníkov zaoberajúcich sa štúdiom a výskumom teoretických a metodologických problémov, odborníkov z informatickej praxe a aplikácií aj pedagógov v oblasti informatiky, zjednocuje ich úsilie a chráni ich záujmy. Je to nezisková organizácia, ktorá ako jediná ručí za kvalitu testovania ECDL v SR, vydáva Certifikáty ECDL a udeľuje licenčné práva na vykonávanie testov ECDL testovacím strediskám, ktoré splnia kritériá stanovené ECDL Foundation.

ECDL – EURÓPSKY ŠTANDARD

V novembri 2001 vrcholová skupina expertov – zástupcov všetkých členských štátov EÚ pre otázky zamestnanosti v informačnej spoločnosti ESDIS (Employment and Social Dimension of the Information Society), odporučila Európskej komisii prijať koncept ECDL ako celoeurópsku schému certifikácie základných IT zručností.

Jednotný spôsob testovania a medzinárodne platných certifikátov pre používateľov výpočtovej techniky, ktorý ECDL koncept predstavuje, sa rýchlo stáva štandardom nielen v mnohých krajinách Európy, ale aj v zámorí. Celý rad významných spoločností, ako napríklad Henkel, Shell, Volvo, Siemens, IKEA, množstvo bánk v Anglicku, Írsku, Dánsku, Nórsku a Švédku, či niektoré telekomunikačné firmy, napr. Nortel, integrovali ECDL do vzdelávacích programov svojich zamestnancov.

Aktuálne informácie je možné získať v Cetification Times, štvrťročnom spravodajcovi ECDL Foundation s novinkami o použití konceptu ECDL v rôznych krajinách sveta a oboroch ľudskej činnosti.