Základné informácie o ECDL

Čo je European Computer Driving Licence (ECDL)?

European Computer Driving Licence (ECDL) je medzinárodne uznávaná, objektívna, štandardizovaná metóda pre overenie počítačovej gramotnosti. Pomocou praktických testov, rozdelených do 7 modulov, zisťuje, či je uchádzač schopný efektívne využívať základné informačné technológie.

ECDL

Úspešní absolventi získavajú Certifikát ECDL, ktorý má medzinárodnú platnosť. Za obsah (sylabus) testu zodpovedá výhradný vlastník ECDL konceptu a metodiky testovania - ECDL Foundation, nezisková organizácia založená v roku 1997 združením Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS).

ECDL Foundation poskytuje licenciu k prevádzkovaniu testov ECDL národným profesijným spoločnostiam so vzťahom k informatike, združeným v CEPIS – združení, ktoré je garantom kvality testovania ECDL v národnom prostredí. Nositeľom licencie v Slovenskej republike je Slovenská informatická spoločnosť, jediný subjekt oprávnený akreditovať strediská pre testovanie ECDL a vydávať Certifikáty ECDL na území SR.

Dôvody a argumenty

Prečo práve ECDL?

Projekt ECDL (v mimoeurópskych krajinách označovaný ako ICDL) vznikol v západnej Európe ako reakcia na problémy spojené s prudkým rozvojom informačných technológií, ktoré si vynútili požiadavku definovať pojem počítačová gramotnosť. Rozumie sa tým objektívne minimum znalostí, ktoré človek potrebuje, aby mohol efektívne využívať informačné technológie.
V novembri 2001 vrcholná skupina expertov – zástupcov členských štátov EÚ pre otázky zamestnanosti v informačnej spoločnosti ESDIS (Employment and Social Dimension of the Information Society), odporučila Európskej komisii prijať koncept ECDL ako celoeurópsku schému certifikácie základných IT zručností. Jednotný spôsob testovania a medzinárodne platných certifikátov pre používateľov výpočtovej techniky, ktorý ECDL koncept predstavuje, sa rýchlo stáva štandardom nielen v mnohých krajinách Európy, ale aj v zámorí. Celý rad významných spoločností, ako napríklad Henkel, Shell, Volvo, Siemens, IKEA, množstvo bánk v Anglicku, Írsku, Dánsku, Nórsku a Švédku, či niektoré telekomunikačné firmy, napr. Nortel, integrovali ECDL do vzdelávacích programov svojich zamestnancov. Do apríla roku 2002 bolo vo svete zaregistrovaných vyše 2 miliónov uchádzačov o Certifikát ECDL.

Garancia kvality testovania ECDL

Garanciou kvality Certifikátu ECDL a celého testovania ECDL sú medzinárodné spoločnosti Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) združujúce odborníkov v oblasti počítačových vied a ECDL Foundation založená v Írsku v roku 1997 za účelom koordinovania, podpory a rozvoja konceptu ECDL. ECDL Foundation je výhradným vlastníkom tohto konceptu vrátane metodiky testovania ECDL, na prevádzku ktorého udeľuje licencie národným profesijným spoločnostiam so vzťahom k informatike združeným v CEPIS. Tieto spoločnosti zodpovedajú za lokalizáciu konceptu ECDL v príslušnom národnom prostredí, stávajú sa tu garantmi kvality testovania ECDL, majú právo akreditovať jednotlivé testovacie strediská, vydávať Certifikáty ECDL a za svoju činnosť zodpovedajú ECDL Foundation. Garantom za lokalizáciu systému ECDL a jeho prevádzku v SR je od 1.10.2003 Slovenská informatická spoločnosť, člen CEPIS. Je to nezisková organizácia, ktorá ako jediná ručí za kvalitu testovania ECDL v SR, vydáva Certifikáty ECDL a udeľuje licenčné práva k vykonávaniu testov ECDL tým testovacím strediskám, ktoré spĺňajú kritéria stanovené ECDL Foundation.

Prínosy projektu ECDL

 • vytvorenie jednotnej platformy na porovnávanie vedomostí v oblasti IT
 • začlenenie SR do vzdelávacích programov a štandardov EÚ
 • tlak na efektívne a merateľné zhodnocovanie investícií do oblasti informačných technológií
 • mobilita a širšie uplatnenie pracovníkov inštitúcií podporujúcich platformu ECDL
 • zvýšenie motivácie zamestnancov na využívanie moderných technológií
 • zapojenie pedagogických pracovníkov do projektu zvýši prestíž certifikácie ECDL u nastupujúcej mladej generácie

JEDNOTLIVCOM

ECDL umožňuje:

 • získať celoeurópsky uznávanú kvalifikáciu – Certifikát ECDL
 • úradne doložiť dosiahnutú úroveň schopností práce s počítačom
 • zefektívniť využívanie výpočtovej techniky a tým zvýšiť svoju pracovnú výkonnosť
 • získať výhodnejšiu pozíciu pri výbere zamestnania
 • mobilitu a širšie možnosti uplatnenia sa na trhu pracovných síl nielen na území SR, ale aj v krajinách Európskej únie

ZAMESTNÁVATEĽOM

ECDL slúži:

 • na objektívne posúdenie kvalifikácie uchádzačov o zamestnanie alebo svojich súčasných zamestnancov
 • na zhodnotenie investícií do výpočtovej techniky a zaistenie konzistentnej úrovne IT znalostí v celej firme
 • na zefektívnenie práce vo firme a zníženie podporných nákladov na prácu s výpočtovou technikou
 • na zvýšenie konkurencieschopnosti firmy na trhu