Kód kurzu: MOC 20761« Krok späť

Microsoft SQL Server 2016 - vytváranie dotazov v T-SQL

Kurz je určený pre databázových administrátorov, databázových vývojárov, BI špecialistov a užívateľov, ktorí sa chcú naučiť spracovávať a dotazovať dáta uložené v databázach na Microsoft SQL Server pomocou jazyka T-SQL. Na kurze sa detailne zoznámite so syntaxou a možnosťami jazyka T-SQL, od základných konštrukcií a princípov jazyka, až po veľmi pokročilé dotazy. Kurz je vhodný ako pre začiatočníkov bez znalostí jazyka T-SQL, ktorí sa potrebujú naučiť dotazovať svoje databázy, tak aj pre pokročilých užívateľov, ktorí si chcú svoje znalosti dotazovania precvičiť a ďalej rozšíriť o zložitejšie jazykové konštrukcie.

 DátumDníCena kurzuCena príručkyJazyk výukyLokalita 
7. 9. 2020 5 1 050,00 EUR 270,00 EUR Slovenský jazyk Bratislava GOPAS Online
 
2. 11. 2020 5 1 050,00 EUR 270,00 EUR Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
LM GTK 17. 8. 2020 5 30 670 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
2. 11. 2020 5 34 570 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
8. 3. 2021 5 34 570 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
31. 5. 2021 5 34 570 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
31. 8. 2020 5 34 570 CZK v cene kurzu Anglický jazyk GOPAS Praha
 
GTK 26. 10. 2020 5 31 970 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
7. 12. 2020 5 34 570 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
1. 2. 2021 5 34 570 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
19. 4. 2021 5 34 570 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
28. 6. 2021 5 34 570 CZK v cene kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 34 570 CZK v cene kurzu 50
Brno5 34 570 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 1 050,00 EUR 270,00 EUR 50

Čo vás naučíme

 • Zoznámite sa s hlavnými princípmi, na ktorých je postavený jazyk T-SQL
 • Pochopíte, v akom poradí sa spracovávajú jednotlivé časti príkazu SELECT a ako sa postupne transformujú dáta do podoby požadovaného výsledku dotazu
 • Naučíte sa radiť a filtrovať výsledky dotazu
 • Dozviete sa ako kombinovať dáta z viacerých tabuliek pomocou príkazu JOIN alebo napríklad pomocou poddotazov
 • Zistíte ako možno zoskupovať dáta a počítať nad nimi agregácie
 • Vyskúšate si používať rôzne zabudované funkcie SQL Serveru
 • Naučíte sa pracovať s databázovými pohľadmi, funkciami vracajúcimi tabuľku alebo uloženými procedúrami
 • Pochopíte ako kombinovať výsledky viacerých dotazov pomocou množinových operátorov

Pre koho je kurz určený

Kurz je cielený na databázových vývojárov, ktorí potrebujú pomocou jazyka T-SQL manipulovať s dátami vyvíjaných aplikácie, ďalej na Business Intelligence špecialistov, ktorí využijú znalosti jazyka T-SQL pri tvorbe reportov, ETL procesu, či analýze dát. Znalosti jazyka T-SQL uplatnia i databázoví administrátori a bežní užívatelia, ktorí chcú pracovať s dátami vo svojich databázach.

Požadované vstupné znalosti

 • Základná znalosť relačných databáz
 • Základná znalosť práce s operačným systémom Windows

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenia na počítačoch.

Študijné materiály

Doporučená je originálna príručka spoločnosti Microsoft, ktorá nie je zahrnutá v cene kurzu. Príručka je v anglickom jazyku.

Osnova kurzu

 1. Úvod do Microsoft SQL Server
  • Zoznámenie sa s architektúrou Microsoft SQL Server
  • Predstavenie dostupných edícií a verzií
  • Pripojenie sa k databáze, úvod do práce s SQL Server Management Studio a spúšťanie databázových dotazov
  • Ukážka práce s oficiálnou dokumentáciou k Microsoft SQL Server
 2. Úvod do tvorby otázok v jazyku T-SQL
  • Predstavenie jazyka T-SQL
  • Úvod do množinového spracovania dát
  • Vysvetlenie predikátovej logiky
  • Vysvetlenie poradia logických operácií pri spracovaní dotazu
 3. Základy práce s príkazom SELECT
  • Úvod do tvorby základných otázok pomocou SELECT
  • Odstránenie duplicitných výsledkov dotazu pomocou príkazu DISTINCT
  • Vysvetlenie použitia aliasov stĺpcov a tabuliek
  • Ukážka použitia príkazu CASE
 4. Dotazovanie dát z viacerých tabuliek
  • Vysvetlenie princípu fungovania klauzuly JOIN pre spojenie dát z viacerých tabuliek
  • Tvorba dotazov s využitím INNER JOIN, pochopenie, čo bude výsledkom dotazu nad viacerými tabuľkami
  • Tvorba dotazov s využitím OUTER JOIN, vyjasnenie si rozdielov oproti INNER JOIN
  • Tvorba dotazov s využitím CROSS JOIN
  • Spojenie rovnakej tabuľky pomocou SELF JOIN
 5. Radenie a filtrovanie dát
  • Predstavenie možnosťou radenia dát s pomocou klauzuly ORDER BY
  • Filtrovanie dát vo výsledkoch dotazu s pomocou predikátov (klauzuly WHERE)
  • Filtrovanie dát pomocou TOP a OFFSET-FETCH, ktoré zaistia vrátenie iba obmedzeného množstva prvých výsledkov dotazu
 6. Práca s dátovými typmi
  • Zoznámenie sa s dátovými typmi používanými pre uloženie dát v Microsoft SQL Server
  • Predstavenie dátových konverzií a problémov s nimi spojených
  • Ukážky práce s textovými dátovými typmi
  • Ukážky práce s dátumom a časom
 7. Použitie DML príkazov pre modifikáciu dát
  • Zoznámenie sa s príkazmi na vloženie dát do tabuľky (INSERT a SELECT INTO)
  • Vysvetlenie príkazov na modifikáciu a zmazanie uložených dát (UPDATE, DELETE, MERGE, TRUNCATE TABLE)
  • Práca s automaticky generovanou hodnotou stĺpca
 8. Práca so zabudovanými funkciami
  • Vysvetlenie použitia zabudovaných funkcií v rámci otázok
  • Zoznámenie sa s konverzným funkciami v SQL Server
  • Použitie logických funkcií
  • Ukážka použitia funkcií pre prácu s hodnotou NULL
 9. Zoskupenie a agregácia dát
  • Zoznámenie sa s agregačními funkciami a ich využitím
  • Vysvetlenie klauzuly GROUP BY a jej vplyv na výsledky dotazu
  • Filtrovanie zoskupených výsledkov pomocou klauzuly HAVING
 10. Použitie poddotazov
  • Zoznámenie sa s použitím nezávislých poddotazov (self-contained subqueries)
  • Využitie poddotazov spolu s operátormi IN a EXISTS
  • Vysvetlenie korelovaných poddotazov a ich použitie
 11. Práca s výrazmi vracajúcimi tabuľku výsledkov (Table Expressions)
  • Zoznámenie sa s databázovými pohľadmi
  • Predstavenie funkcií vracajúcich tabuľku (Table-valued Functions)
  • Použitie Derived Tables
  • Zoznámenie sa s Common Table Expressions (CTE)
 12. Použitie množinových operátorov
  • Spojenie výsledkov 2 otázok pomocou operátora UNION, UNION ALL, INTERSECT a EXCEPT
  • Vysvetlenie použitia operátorov CROSS APPLY a OUTER APPLY
 13. Použitie WINDOW funkcií na poradie, offset a agregáciu
  • Predstavenie konceptu WINDOW funkcií a súvisiacej klauzuly OVER
  • Zoznámenie sa s funkciami na určenie poradia (ROW_NUMBER, RANK, DENSE_RANK a ntil)
  • Ukážka použitia offset funkcií v klauzule OVER
  • Vysvetlenie tvorby dotazov využívajúcich WINDOW agregačné funkcie
 14. Pivot a Grouping Sets
  • Vysvetlenie použitia príkazov PIVOT a UNPIVOT pri písaní dotazov
  • Zoznámenie sa s možnosťou zoskupenia dát s využitím GROUPING SETS CUBE a ROLLUP
 15. Spúšťanie uložených procedúr
  • Ukážka volania uložených procedúr v databáze
  • Odovzdávanie vstupných parametrov pri volaní uloženej procedúry
  • Vysvetlenie tvorby jednoduchých uložených procedúr
  • Zoznámenie sa s Dynamic SQL a rizikami s ním spojenými
 16. Úvod do programovania v jazyku T-SQL
  • Predstavenie jazykových konštrukcií pre riadenie behu kódu (IF, WHILE)
  • Zoznámenie sa s použitím premenných a ich deklaráciou
  • Použitie synoným v jazyku T-SQL
 17. Implementácia ošetrenia chýb v kóde
  • Vysvetlenie ako môžu vzniknúť chyby pri exekúcii T-SQL kódu a ako vzniknuté chyby odchytiť a ošetriť, aby neprerušili exekúciu
  • Ukážka použitia TRY / CATCH
  • Ukážka vyvolania vlastnej chyby príkazom THROW
 18. Implementácia transakcií
  • Zoznámenie sa so základnými vlastnosťami databázovej transakcie
  • Ukážka riadenia transakcií pomocou príkazov BEGIN TRANSACTION, COMMIT TRANSACTION a ROLLBACK TRANSACTION
Elektronická příručka MOC 20761

Cena:
8570 CZK
Elektronická příručka MOC 20761

Cena:
270 EUR
Uvedené ceny sú bez DPH.