Komplexné služby

Vzdelávanie v oblasti výpočtovej techniky

Používanie výpočtovej techniky sa stalo samozrejmou súčasťou pracovných činností vo všetkých organizáciách. Počítačová gramotnosť je považovaná za nevyhnutný predpoklad efektívneho využívania všetkých možností, ktoré nám počítače ponúkajú.

01-(1).jpg

Základnou formou vzdelávania v oblasti výpočtovej techniky je účasť na kurzoch sprevádzaná precvičovaním v praxi. Pre dosiahnutie optimálneho výsledku vzdelávacieho procesu je potrebné správne zvoliť typy a počty kurzov, ktorými musí pracovník prejsť, aby dosiahol požadovanú úroveň znalostí a skúseností nutných na vykonávanie svojej funkcie.

Účasť na kurzoch je náročná ako z časového, tak aj z finančného hľadiska. Pre minimalizáciu nákladov na dosiahnutie cieľového stavu je potrebné vychádzať z predchádzajúcich znalostí a skúseností pracovníkov, stanoviť optimálne poradie kurzov a po ich absolvovaní overiť úroveň dosiahnutého vzdelania.

  • Existujú v jednotlivých organizáciách ucelené vzdelávacie programy zamerané na rozvoj ľudských zdrojov v tejto oblasti?
  • Je možné účinne vzdelávať zamestnancov tak, aby dokázali využívať programové prostriedky skutočne efektívne?
  • Je možné merať ich reálne znalosti a efektivitu prostriedkov vynaložených na ich vzdelávanie?

Odpoveď na tieto otázky znie jednoznačne ÁNO. IT školiace stredisko GOPAS SR za týmto účelom ponúka svojim klientom spoluprácu pri vytvorení komplexných systémov vzdelávania na mieru, ktoré sa stávajú jedným zo strategických modulov efektívneho riadenia ľudských zdrojov.

Systém vzdelávania na mieru

Príprava programu vzdelávania rešpektuje požiadavky klienta na rozsah účasti pracovníkov IT školiaceho strediska GOPAS SR na jeho tvorbe.Tá sa môže pohybovať v širokom rozmedzí, od základných metodických konzultácií a odporučení overených postupov, pričom vlastné analytické, syntetické a organizačné činnosti zabezpečujú pracovníci klienta, až po komplexné vytvorenie a implementáciu systému vzdelávania „na kľúč“ a jeho rutinné prevádzkovanie.


Základné činnosti súvisiace s tvorbou a implementáciou systému vzdelávania sú nasledovné:

1. Analýza vedomostí a potrieb organizácie

Základným a pre kvalitné fungovanie komplexného systému vzdelávania nevyhnutným prvkom uceleného systému vzdelávania v oblasti výpočtovej techniky je úplná analýza znalostí a potrieb organizácie.

V tejto prvej fáze je prevádzaná úplná či štatistická analýza doterajších znalostí a skúseností pracovníkov organizácie. Súčasne sa na základe doterajšieho či plánovaného využívania výpočtovej techniky stanovia cieľové znalosti na typických pracovných pozíciách. Pri týchto činnostiach je potrebná účasť odborníkov z odboru informatiky danej organizácie v analytickom tíme, kde zastávajú rolu konzultantov s ohľadom na plánované budúce využívanie informačných technológií a prípadné aplikácie proprietárnych softvérových systémov.
Analýzu je možné doplniť taktiež o rozbor používaného softvéru a identifikáciu potenciálnych rizík vyplývajúcich z nekompatibility rôznych častí informačného systému. Výstupom tejto prvotnej analýzy je súhrnná správa obsahujúca zhrnutie zisteného stavu používania výpočtovej techniky a prípadné odporučenia štandardizácie používaného softvéru. Správa obsahuje taktiež základné tézy budúceho využívania počítačových technológií a odporučení pre plynulý prechod k budúcemu stavu.

2. Tvorba číselníkov vedomostí

Po analytickej fáze sú pre typické pracovné pozície (obchodný cestujúci, sekretárka atď.)  definované základné okruhy znalostí, ktoré slúžia ako základ pre definíciu číselníku znalostí, teda priradenie kvalifikačných predpokladov k jednotlivým pracovným pozíciám.

Definícia číselníku znalostí je základným výstupom pre budúcu personálnu prácu v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Jeho výsledkom je definícia požadovaných znalostí pre typické pracovné pozície. Požadované znalosti sú stanovené v dvoch základných kategóriách:

  • Minimálne nutné vedomosti sú súhrnom vedomostí bezpodmienečne nutných pre kvalifikované zastávanie príslušnej pracovnej pozície.
  • Doporučené vedomosti definujú súhrn ďalších vedomostí, ktoré môžu prispieť ku skvalitneniu činnosti pracovníkov na jednotlivých pozíciách. Môžu slúžiť ako smernica pre ďalšie priebežné vzdelávanie pracovníkov.

Tieto informácie je možné vhodne zakomponovať do existujúcich personálnych systémov, ale napríklad aj do novo tvoreného personálneho systému klasifikácie typových pozícií (MPSV), kde by tieto znalosti mali byť súčasťou kvalifikačných predpokladov jednotlivých typových pozícií. Je taktiež vhodné u jednotlivých pracovníkov evidovať preukázané znalosti a skúsenosti.

3. Definícia potrieb školení

Na základe predchádzajúcich fáz prípravy systému vzdelávania je možné prejsť k návodu, akých pracovníkov a v akých konkrétnych oblastiach je potrebné vzdelávať. Táto fáza je opäť rozdelená na vzdelávanie potrebné na dosiahnutie minimálnych nutných znalostí a ďalšie vzdelávanie na získanie znalostí na úrovni doporučených vedomostí.

Výstupom tejto fázy je zoznam kurzov, ktoré by mali odpovedať jednotlivým úrovniam znalostí. Tento zoznam je zostavený s ohľadom na odporučenie producentov softvéru a obsahuje väčšinou zoznam autorizovaných školení, ktorý je nezávislý na konkrétnom školiacom stredisku, a tým organizácii poskytuje možnosť nezávislého výberu medzi jednotlivými školiacimi strediskami.

Zoznam môže obsahovať aj možnosť alternatívnych metód vzdelávania, ako napríklad odporučené formy samovzdelávania, vzdelávania prostredníctvom internetu, vzdelávacích CD a ďalších.

4. Školenie a overenie vedomostí

Fáza realizácie vlastného vzdelávania pracovníkov je, samozrejme, jednou z kľúčových v celom systéme. Maximálny dôraz je tu preto nutné klásť na kvalitu vzdelávacieho procesu.

Pri zavádzaní systému je prvoradé vzdelávanie pracovníkov na úroveň minimálnych nutných znalostí pre príslušné pracovné pozície podľa číselníka znalostí. Pri rutinnom prevádzkovaní systému vzdelávania prebieha len zvyšovanie kvalifikácie na úroveň odporúčaných vedomostí.

Popri obvyklom spôsobe, kedy kurzy prevádzkuje IT školiace stredisko GOPAS SR (vo vlastných učebniach alebo na pracovisku klienta), môže aj v tejto fáze väčšinu činností zaisťovať klient s pomocou vlastných pracovníkov. Konzultanti IT školiaceho strediska GOPAS SR sú v tomto prípade zodpovední za odbornú, technickú, metodickú a pedagogickú prípravu firemných lektorov.

Overenie získaných znalostí jednotlivých pracovníkov sa uskutočňuje formou testov absolvovaných pracovníkmi pred kurzom a po jeho ukončení. Forma a rozsah testovanej látky sú odporučené IT školiacim strediskom GOPAS SR a na prianie klienta je možné ich prispôsobiť ako po obsahovej stránke (rozsah testovanej látky, dôraz na niektoré špeciálne funkcie), tak aj po stránke ich praktickej realizácie (klasická papierová forma, špeciálny softvér).

5. Pravidelné vyhodnocovanie získaných vedomostí

Hodnotenie vzdelávacieho procesu sa uskutočňuje priebežne, spravidla mesačnými správami s kvantitatívnymi a kvalitatívnymi ukazovateľmi, vrátane vyhodnotenia efektivity a kvality vzdelávacieho procesu. Podkladom pre hodnotenie sú výsledky záverečných testov absolventov kurzov, hodnotenia kurzov ich účastníkmi a hodnotenia priebehu kurzov lektormi.

Jednotlivé pravidelné hodnotenia sú agregované do súhrnných správ za dlhšie časové obdobie (spravidla 1 rok), ktoré slúžia pre celkové zhodnotenie efektívnosti vzdelávacieho procesu klienta.

Výhody komplexného systému vzdelávania

Tvorba a realizácia systému vzdelávania poskytuje klientovi kvalitný prehľad o potrebných a skutočných znalostiach svojich pracovníkov, umožňuje plánovať a realizovať potrebné zmeny kvalifikácie pri nástupoch, zmenách funkčného zaradenia, kariérnych plánoch a pri reštrukturalizáciách.

Systém umožňuje taktiež identifikáciu a plánovanie nákladov spojených so zmenami softvéru v informačných systémoch a riadení procesov pri organizačných zmenách. Tým sa stáva efektívnym nástrojom pre riadenie a maximálne využívanie ľudských zdrojov.