Obchodné podmienky

1. Objednanie kurzu

Prihlášky na kurzy a testy zabezpečované IT školiacim strediskom GOPAS sú prijímané písomne, faxom, e-mailom alebo prostredníctvom e-shopu na webových stránkach. Tlačené aj elektronické prihlášky sú považované za záväzné. Zaradenie všetkých prihlásených do kurzu sa uskutočňuje podľa poradia došlých objednávok. V prípade, že je termín zvoleného kurzu už naplnený, budete kontaktovaní klientskym servisom s ponukou alternatívnych termínov konania.
 
Po prijatí objednávky odošle IT školiace stredisko GOPAS každému prihlásenému účastníkovi pozvánku na školenie a objednávateľovi je zároveň zaslaná proforma faktúra.
Účastnícky poplatok zahŕňa výučbu, použitie výpočtovej techniky, študijné materiály a vystavenie osvedčenia o absolvovaní kurzu. V cene kurzu sú zahrnuté aj teplé a studené nápoje počas prestávok a teplý obed.

2. Úhrada kurzu

Účasť na kurze je podmienená úhradou zaslanej proforma faktúry tak, aby bola príslušná suma poukázaná na účet IT školiaceho strediska GOPAS najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného            na proforma faktúre. Nezaplatenie proforma faktúry nie je považované za riadne zrušenie kurzu.

3. Storno podmienky

3. 1 Kurzy

Žiadosť o bezplatné zrušenie kurzu (storno) alebo presun konania kurzu prijímame písomne najneskôr  5 pracovných dní pred začiatkom kurzu. Výnimkou sú kurzy z oblasti Oracle, Cisco Systems, CITRIX, EMC, Hewlett-Packard, IBM, Internetový marketing, JBoss, Juniper, Networks, Projektové riadenie - PRINCE2, PMI, Red Hat Enterprise Linux, TOGAF, Sybase, Symantec, VMware, EC -Council, kde je nutná žiadosť o presun alebo storno minimálne 10 pracovných dní pred dátumom konania.

3. 2 Testy

Žiadosť o bezplatné zrušenie (storno) testu alebo presun konania testu prijímame písomne  najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom testu. Výnimkou sú testy z týchto oblastí: 
  • Citrix: za každú manipuláciu so skúškou je účtovaný poplatok 7 USD, ktorý je už pri objednaní zahrnutý v cene skúšky
  • ISC2 - predovšetkým skúšky CISSP: za každú manipuláciu so skúškou sú účtované nasledovné poplatky - presun: 50 USD, storno: 100 USD
  • IBM: za presun skúšky 24-48h pred termínom je účtovaný poplatok: 10 USD, za storno skúšky 24-48h pred termínom je účtovaný poplatok: 20 USD
  • IIA (skúšky Inštitútu interných audítorov): za presun skúšky je účtovaný poplatok: 75 USD
  • EXIN: za presun alebo storno skúšky je účtovaný poplatok: 30 USD
Poplatky, zvýšené o DPH, budú po prepočítaní účtovným kurzom fakturované v EUR.

3. 3 Konferencie a semináre

Žiadosť o bezplatné storno konferencie alebo seminára prijímame písomne  najneskôr 14 pracovných dní pred začiatkom konferencie alebo seminára.

3. 4 Všeobecne ku storno podmienkam

Pri neskoro podanej žiadosti o storno sme nútení účtovať 100% storno poplatky. V prípade kurzov však nezaniká nárok na bezplatné zopakovanie kurzu v rámci Garancie získaných vedomostí.

4. Garancia získaných vedomostí

Garancia získaných vedomostí predstavuje exkluzívnu výhodu určenú všetkým absolventom štandardných otvorených kurzov organizovaných spoločnosťou GOPAS v jej interných priestoroch. Princíp tejto služby spočíva v možnosti bezplatného zopakovania si už absolvovaného kurzu. Podmienkou pre využitie tejto služby je požiadať o opakovanie kurzu do 1 mesiaca od posledného dňa konania absolvovaného kurzu dôkaznou formou – e-mailom na info@gopas.sk. Nárok na opakovanie kurzu platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania kurzu. Prípadné predĺženie tejto doby, obzvlášť pri kurzoch s nízkou frekvenciou, je možné len po dohode s klientskym servisom.
 
V prípade, že je kurz ukončený oficiálnou skúškou výrobcu produktu, je za túto skúšku opätovne účtovaný poplatok. Účastník nemá nárok na obedy zdarma a na učebné materiály (tie mu zostávajú    z predchádzajúceho kurzu). Nárok na garanciu získaných vedomostí zaniká vtedy, keď je kurz stiahnutý z našej ponuky kurzov alebo nie je už pre daný kurz vypísaný žiadny iný termín.

5. Organizačné zmeny

IT školiace stredisko GOPAS si vyhradzuje právo presunúť dátum konania kurzu z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť (zásah vyššej moci, prerušenie dodávky prúdu, náhle ochorenie lektora atď.).
IT školiace stredisko GOPAS si tiež vyhradzuje právo neakceptovať plánovaný kurz, ak sa ani 3 pracovné dni pred začiatkom kurzu záväzne neprihlásili viac ako 3 uchádzači. V tomto prípade bude   s už prihlásenými dohodnutý dohodou nový termín konania. Toto sa nevzťahuje na kurzy s označením Garantovaný termín.