EXCELentné kurzy v GOPASe!

Pokročilé kurzy Microsoft Excel - vývoj aplikácií [MSEX5] a [MSEX6] vám zjednodušia, zrýchlia prácu a naučia používať Excel na maximálnej úrovni. Poskytnú vám náhľad do sveta tvorby makier, automatizovania práce, objektového modelovania, SQL server databázy a mnoho ďalšieho.

Microsoft Excel - vývoj aplikácií I [MSEX5]

Prvý z kurzov vývoja aplikácií vás zoznámi so základmi jazyka Visual Basic for Application (VBA), ktorý slúži pre tvorbu makier a automatizovanie práce v Microsoft Excel. Účastníci kurzu sa naučia pracovať s objektovým modelom Microsoft Excel, využívať základné objekty, ako sú Workbook, Worksheet a Range pre prácu so zošitmi, listami a oblasťami. V rámci výučby bude prezentovaných a vyskúšaných mnoho praktických a užitočných makier pre zjednodušenie práce s programom Microsoft Excel.

Pre účasť na kurze je vhodné mať základnú znalosť algoritmizácie a programovania na úrovni kurzu Základy programovania a algoritmizácie [PRG].

Osnova kurzu
 • Úvod do makier
 • Práca s programovým kódom
 • Premenné a procedúry
 • Procedúry a funkcie
 • Riadenie toku programu
 • Ladenie programu
 • Zachytávanie chýb
 • Objektový model Excelu
 • Objekt Range, Worksheet, Workbook, Application

Najbližšie voľné termíny

Kód kurzu Dátum Počet dní
[MSEX5] 27.7. (Online LIVE), 3.8.2020 5

Microsoft Excel - vývoj aplikácií II [MSEX6]

Pokračovanie kurzu, na ktorom naberiete mnoho praktických zručností nevyhnutných pri vývoji aplikácií pre MS Excel. Naučíte sa pristupovať k súborovému systému a písať vlastné procedúry pre Import/Export, budete pristupovať k databáze SQL Server a zoznámite sa s objektmi Connection, Command a Recordset knižnice ADO, naučíte sa vytvárať vlastné formuláre a pracovať s ovládacími prvkami, budete vytvárať doplnky pre MS Excel a spoznáte mnoho ďalších možností. Pre účasť na kurze je nevyhnutná znalosť VBA a objektového modelu Excel na úrovni kurzu [MSEX5].

Osnova kurzu
 • Úvod
 • Dialógové okná
 • Práca so súbormi a zložkami
 • Čítanie a zápis z Windows Registry
 • Základy objektového programovania
 • Základy tvorby vlastných formulárov
 • Prispôsobenie pracovného prostredia Excelu
 • Tvorba doplnkov AddIn pre Excel
 • Komunikácia s dátovými zdrojmi
 • .NET Framework
 • Použitie Excel.Application z prostredia .NET

Najbližšie voľné termíny

Kód kurzu Dátum Počet dní
[MSEX6] 13.7. (Online LIVE), 29.9.2020 4


excel_480x250-(1).jpg