Naučte sa riadiť projekty vďaka našim školeniam

Kurz Praktické riadenie projektov – pre pokročilých [IPMAD] poskytuje praktický úvod do riadenia projektov, zoznamuje s jednotlivými fázami životného cyklu projektu, jeho jednotlivými procesmi a s vybranými zručnosťami vedúcich projektov. Po absolvovaní kurzu bude účastník schopný samostatne naplánovať, riadiť a ukončiť malý alebo stredne veľký projekt.

Cieľom kurzu je:
 • Porozumenie terminológii projektového riadenia podľa IPMA
 • Rozšírenie znalostí z kurzu Praktické riadenie projektov
 • Príprava na certifikačnú skúšku

Osnova kurzu
 • Proces certifikácie
 • Technické kompetencie
 • Behaviorálne kompetencie
 • Kontextové kompetencie

Najbližšie plánované termíny kurzu


Kód kurzu Dátum Počet dní
IPMAD   5.9.2019; 2.12.2019 2Odporúčame navštíviť predchádzajúci kurz
Praktické riadenie projektov [MITPR]
Kurz poskytuje praktický úvod do riadenia projektov, do jednotlivých fáz životného cyklu projektu a jeho jednotlivých procesov. Po absolvovaní kurzu bude účastník schopný samostatne naplánovať, riadiť a uzavrieť projekt.

Osnova kurzu
 • Úvod
 • Definícia (projekt, projektové riadenie, program, portfólio, ...)
 • Fáza životného cyklu riadenia projektu (iniciovanie, plánovanie, realizácia, ukončenie)
 • Implementácia projektového riadenia (prístup, systém)

Mohlo by vás zaujímať

Riadenie projektov podľa PMBOK [PMBOK]
Kurz systematicky preberá jednotlivé procesy projektového riadenia, a to ako z pohľadu časového (iniciačné, plánovacie, realizačné, kontrolné a ukončovacie skupiny procesov), tak aj z pohľadu oblasti (riadenie integrácie, riadenie financií, riadenie rizík, riadenie komunikácie a pod.)

Riadenie komplexných projektov [IPMAC]
Kurz preberá pokročilé metódy riadenia komplexných projektov, ich rozdelenie do jednotlivých fáz alebo podprojektov, identifikáciu a hodnotenie rizík vyplývajúcich z komplexnosti, prácu nielen s vlastným projektovým tímom, ale aj s ďalšími projektovými manažérmi zodpovednými za čiastkové podprojekty a pod.

Kreatívne riešenie problémov [KREPR]
Kreatívne riešenie problémov je kurz, ktorý prakticky predstavuje kreatívne metódy (brainstorming, brainwritting, myšlienkové mapy a pod.) a spôsoby riešenia problémov postavené na systematickom prístupe rôznych metód (Kepner-Tregoe, TRIZ, RCA, analógie a pod.). Kurz je vhodným doplnkom ku kurzom projektového riadenia (IPMA, PRINCE2 pod.) i riadenia IT (ITIL, Cobit pod.).

Riadenie zmeny [RIZMN]
Kurz poskytuje ucelený pohľad na proces prípravy zmeny, analýzu jednotlivých hráčov zmeny, spôsob implementácie zmeny a tým aj zvýšenie pravdepodobnosti úspechu implementácie zmeny.